Archivio bozze

Lega Pro

Modena-Parma le pagelle in dialetto

29 agosto 2016, 07:00

Modena-Parma le pagelle in dialetto

Zommers sìncov

L'é véra ch'a t'é fat 'na paräda bestjäla vint second dòpa, mo ch' l'erór lì al s'à fat pèrdor déz an' äd vìtta a tutt cuant, e dal momént ch' j'ò béle pasè la metè, ormäj j'an' ch' am' résta j'én presjóz e al vot al va zò!

Garufo sìncov

Benvgnù Desiderio, t'al sé ah che Desiderio “ci piglia”? Ansi st' an' j'én pù d' vón, la sèrja B e vénsor al derby, dónca färos su il manghi, tésta bàsa fìn al sètt äd màgg'!

Coly séz

Sénsa fìzich chilù!!! Dì vè sit cuzèn äd ch' l'ätor ch' lé pasè dedchì socuànt an' fa? Parchè cme muscoladùra a gh' sèmma, sperèmma però ch' at' gàbi pù conisjón parchè a lilù par via 'dla maruga i 'n n'éron mìga stè bondànt bombén

Benas sètt

Eh a mi chilù al mé piazäva bombén béle l'an' pasè, e jerdlà second mi l'é stè parfét; e po' da cuand j'ò savù ch' al n'é mìga 'na tésta cuädra (parchè vón ch' al s' ciama Maikol, 99 su sént al vén da Rèzz) mo un toscan al m'é ancòrra pù simpatich

Lucaréli òt

At' mancäva al gol in Lega Pro par fär l'enplein? At' l'é béle fat con cóll salvatàg' spetacolär lì ch' al väl cme un gol dabón; e second mi par tutt l'an' Zommers al té pagrà clasjón e aperitiv; parténsa parféta, un capitàn äd 39 an' ch' al pär un ragasén

Nunséla sìncov

Col Pjäzénsa at' paräv Di Chiara, jér sira Garito (p'r i pù arnòch); sperèmma ch' at' pòs ésor cme al primm parchè sionò l'é nòta; a dir la vritè però at' si stè penalizè da cóll mòdul lì tutt stràn, l'é stè cme tgnir su al piumón in-t-al lét a mètè lùjj, trop cuatè sénsa motiv

Baraye sìncov

Baraye a fär al medjàn l'é cme mèttor al sùccor insìmma ala pastasùtta o razär al formàj in-t-al cafè! Al gh'éntra pròprja zéro meno! Dailà Gigi che scoperti éni còssti chi? chilù s'al né zuga mìga trénta mèttor pù su at pól vansär

Miliètta sìncov

Bräv, elegant, tecnicamént äd n'ätor pianeta, mo dailà al gh' äva al ritmo äd Peppino di Capri, cuand a gh' vräva cme mìnnim 'na schitaräda da Jimi Hendrix jerdlà sira

Scavón sénsa vot

Che mäl ah l'òmmo? acsì at' sé che or' è, parchè in ch' la categoria chi, e contr'al Pärma, la srà 'na batàlja acsì tutt il volti! Dai adésa at' farè un gir al Cazäl a conòssor Campari e sàbot ch' vén at' si béle pront

Corapi séz

Ciccio, at' sit scordè che con séz in bariéra at' fè gol e invéci con sìncov no? Gh' oj da ciapär 'na méza giornäda e gnir a Colècc' par fär 'na ripetisjón äd cme s' fa gol su punisjón o t'arcòrdot? Vèdda ti, mi a son sémpor disponìbbil

Nisolén séz

Un grand impìggn, la sensasjón l'é ch' al sia un po' cme WIlli al Coyote, ch' al gh'é riva sémpor cóll méz second dòpa, mo méz second in-t-al calcio l'é 'na vìtta, a vol dir ciapärla mäj

Evacuo séz

Lì al mestér al gh'é tutt, piasamént, al sa drovär al fìzich, al gh'à i colp dal vér centravanti cme da chi indrè, però a gh' vól butè di balón in méza, e prìmma äd tutt fär zugär la scuädra älta parchè tutt da lù al bón Felice al né pól mìga fär

Apolón/Campedéli sìncov

Oh, Gigi co gh'é? Via la paura subìt ahn, parchè con la paura as' va in ca*ón'na e basta! Parchè sia a Pjäzénsa che a Mòdna, l'é städa la paura a fär di brutt schèrs, j'én ch'j ätor chi gh' àn d' avèr paura dal Pärma, ti co dit Gigi? E basta esperimént, ognón al gh'à da zugär indó 'l sa, l'architètt al gh' à da fär l'architètt, al maringón al maringón e i cantant i gh' àn da cantär e basta, sénsa portär la cróza! Dai dai forsa e coràg' e njénta paura

Tifóz déz

Séns' ätor i pu bón in camp jerdlà sira, e mìga jerdlà e basta; anca in Lega Pro äd n'ätor pianétaDirigent e Errea déz e lode : a l'ò béle scrìtt da n'ätra pärta al conférmi chi c'sì, trèj màjètti parféti cme da 'na vìtta i 'n sé vdävon mìga, vùnna pù béla che ch' l' ätra, ch' as' capìssa ch' j' én städi pensädi da di Pramzàn e tifóz, semplicemént col rispét ädla tradisjón !

Correzione ortografica a cura di Enrico Maletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA